Home ลักษณะจำเพาะ ราคา  วิธีการสั่งซื้อ   การส่งมอบสินค้า  ลูกค้า  สอบถาม 

จุดเด่นของโปรแกรม AMS e-Office Version 6.0

การออกแบบระบบ
1. พัฒนาบนระบบ Web base ปฏิบัติงานผ่านระบบ Internet ทำให้สามารถทำงานได้ทุกที่ตลอดเวลา
2. การออกแบบระบบเป็นแบบ Distributed Node แต่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ ทำให้เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเนื่องจากไม่จำเป็นต้องส่ง ไฟล์ข้าม Node
3. การออกแบบการทำงานของโปรแกรมโดยใช้ Job Base เอกสารต่างๆและการดำเนินงานต่างๆ จะถูกบันทึกไปกับงานนั้นตามวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริง เมื่อเรียกงานมาแสดง จะแสดงเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งวันเวลาที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานนั้นได้ดำเนินการ
4. ระบบรักษาความปลอดภัย ตัดการติดต่ออัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน การเข้ารหัส login และ password ก่อนส่งออกสู่ระบบเครือข่าย
5. ทำงานได้กับระบบ SMS ทุกเครือข่าย เพื่อแจ้งเรื่องงานที่ด่วนมาก
6. ทำงานได้กับ Browser ทั้ง IE, Chrome, Firefox รวมทั้ง Smart Phone
7. ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆที่เครื่อง Client
8. สามารถติดตั้งแบบ Internet หรือ Intranet

คุณสมบัติ หน้าที่ และประโยชน์ ของโปรแกรม
1. ทำให้องค์กรลดการใช้และเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษได้เป็นอย่างดี
2. ระบบจะแสดงสถานะของงานทั้งหมด เช่น สร้างเมื่อใด ถูกส่งให้ผู้รับเมื่อเวลาใด ผู้รับได้เปิดเอกสารวันเวลาใด และดำเนินการอย่างไรเมื่อวันเวลาใด ทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องลงทะเบียนหนังสือ
3. การส่งงานให้ผู้รับกระทำได้ง่ายทั้งแต่ละบุคคลและกลุ่มบุคคลเช่นคณะกรรมการต่างๆ
4. สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต่างกันของงานที่ส่งให้ผู้รับได้ เช่นส่งงานให้เลขากรรมการเพื่อ "ดำเนินการต่อ" และส่งกรรมการทุกท่าน ด้วยวัตถุประสงค์ "เพื่อทราบ"
5. สามารถกำหนดชั้นความเร็วและชั้นความลับของงานได้
6. สามารถอ้างถึงงานอื่นๆในระบบได้ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการสร้างงานใหม่หรือระหว่างดำเนินการในขั้นตอนต่างๆของงานนั้น
7. สามารถสร้าง Virtual Filing ส่วนตัวได้เพื่อสะดวกในการจัดหมวดหมู่งานต่างๆ ได้โดยไม่จำกัด
8. มีระบบติดตามงานซึ่งจะแสดงให้ทราบล่วงหน้าสามวัน
9. มีระบบสมุดบันทึกนัดหมายแสดงการนัดหมายให้ทราบล่วงทั้งแบบล่วงหน้าสามวันและล่วงหน้าสามเดือน จุดเด่นของระบบตามงานและนัดหมายคือสามารถอ้างอิงถึงงานในระบบได้ เช่นรายงานการประชุมโดยไม่ต้องนำมา scan ขึ้นระบบใหม่ และสามารถ เรียกดูรายละเอียดของงานนั้นทั้งหมดได้ทันที
10. สามารถนำงานเข้าสู่ระบบ Filing ระบบตามงานและสมุดบันทึก ได้อย่างสะดวกในทุกขั้นตอนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนั้นๆ
11. สามารถเก็บแบบฟอร์มส่วนกลางที่ใช้งานร่วมกัน
12. สามารถเก็บแบบฟอร์มส่วนตัวได้
13. สามารถเก็บ URL ที่สนใจส่วนตัวได้
14. สามารถสืบค้นงานที่ตนเองเป็นต้นเรื่องหรืองานอื่นๆในระบบได้อย่างรวดเร็ว
15. ส่วนของหนังสือเวียนที่มาจาก Node ภายนอกเช่นสำนักงานส่วนกลาง เมื่อเรียกอ่านหนังสือเวียนจะเข้าไปอ่านที่ Node ของสำนักงานส่วนกลางซึ่งเป็นเอกสารต้นฉบับ
16. ในระดับผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้
17. มีระบบเรื่องการจัดการฐานความรู้ (Knowledge Management) เพื่อเก็บองค์ความรู้ขององค์กร
18. สามารถนำงานในระบบไปอ้างอิงในระบบอื่นได้โดยเชื่อมโยงผ่าน Internet เช่นเพื่อใช้ในงานตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาเป็นต้น
19. มีระบบนำงานเก่า(ปกติงานที่มีอายุเกิน 4 ปี)ขึ้นระบบสืบค้นแยกออกจากงานในระบบปัจจุบันทำให้ตัดปัญหาระบบทำงานช้าเนื่องจากมีงานเก่าคงค้างอยู่ในระบบ
20. มีระบบการแจ้งงานด่วนผ่าน SMS ของทุกเครือข่าย(AIS, DTAC, TrueMove, Hutch และ ThaiMobile )
21. สามารถแจ้งให้ผู้รับงานที่อยู่ในระบบว่ามีงานถึงท่าน ผ่าน e-mail
22. สามารถแจ้งให้ผู้รับงานที่อยู่นอกระบบ AMS e-Office สามารถอ่านงานที่เกี่ยวข้องได้ (ไม่สามารถแก้ไข)ผ่าน e-mail
23. สามารถจัดทำสถิติตัวชี้วัดการใช้งานต่างๆได้
24. มีระบบปฏิทินกิจกรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรทราบถึงกิจกรรมขององค์กร
25. มีระบบแนะนำบุคลากร เพื่อการติดต่องานและรู้จักกันสำหรับบุคลากรในองค์กร
26. มีระบบเก็บภาพกิจกรรมขององค์กร
27. มีการเก็บ Log ผู้เข้าใช้งานในระบบ ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิว เตอร์ พ.ศ.2550
28. เมื่อติดตั้งระบบแล้ว จะมีผลทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลาที่ติดต่อกับระบบ internet ได้

Minimum Hardware Requirement for Server and OS
1. CPU Pentium 4 or Higher
2. OS: Windows Server Windows Server 2003, 2008, 2012
3. Internet Information Server 4.0 or higher

ข้อมูลเพิ่มเติม: sichon.songsiri@gmail.com